wczytywanie

Regulamin

Ogólne warunki handlowe

1. Zakres

Poniższe warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych przez nasz sklep internetowy przez konsumentów i przedsiębiorców.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które nie są głównie jej działalnością handlową ani niezależną działalnością zawodową. Przedsiębiorca to osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa działająca w ramach transakcji prawnej w ramach prowadzonej przez siebie działalności komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej.

W odniesieniu do przedsiębiorców niniejsze warunki mają również zastosowanie do przyszłych relacji biznesowych bez konieczności ponownego odwoływania się do nich. Jeśli przedsiębiorca stosuje sprzeczne lub uzupełniające ogólne warunki, ich ważność zostaje niniejszym odrzucona; stają się częścią umowy tylko wtedy, gdy wyrazimy na to wyraźną zgodę.

2. Partner umowy, zawarcie umowy

Umowa kupna jest zawarta z VIVOBASE GmbH.

Umieszczając produkty w sklepie internetowym, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te produkty. Możesz początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i poprawić wpisy w dowolnym momencie przed złożeniem wiążącego zamówienia za pomocą pomocy korekcyjnych dostarczonych i wyjaśnionych w procesie składania zamówienia. Umowa zostaje zawarta poprzez kliknięcie przycisku zamówienia, aby zaakceptować ofertę towarów zawartych w koszyku. Natychmiast po złożeniu zamówienia otrzymasz kolejne potwierdzenie e-mailem.

3. Język umowy, przechowywanie tekstu umowy

Językami dostępnymi do zawarcia umowy są niemiecki i angielski. 

Zapisujemy tekst umowy i przesyłamy Ci dane zamówienia oraz nasze warunki przez e-mail. Tekst umowy można zobaczyć w naszym loginie klienta.

4. Warunki dostawy

Oprócz podanych cen produktu dodawane są koszty wysyłki. Więcej informacji o kosztach wysyłki znajdziesz w ofertach. 

Dostarczamy tylko wysyłką. Niestety samodzielny odbiór produktu nie jest możliwy.

Nie dostarczamy do stacji pakowania.

5. Płatność

Płatność z góry

Jeśli wybierzesz metodę płatności z góry, podamy ci dane naszego banku w osobnym e-mailu i dostarczymy towar po otrzymaniu płatności.

PayPal 

W procesie zamawiania nastąpi przekierowanie na stronę internetową dostawcy internetowego PayPal. Aby móc zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem PayPal, musisz się tam zarejestrować lub zarejestrować, potwierdzić dane dostępu i potwierdzić dla nas instrukcję płatności. Po złożeniu zamówienia w sklepie prosimy PayPal o zainicjowanie transakcji płatniczej.

Transakcja płatnicza przeprowadzana jest automatycznie przez PayPal natychmiast po tym. Otrzymasz więcej informacji podczas procesu zamawiania.

6. Zastrzeżenie własności 

Towar pozostaje naszą własnością do momentu pełnej zapłaty.

W przypadku przedsiębiorców obowiązują również następujące zasady: Zastrzegamy sobie prawo własności towarów, dopóki wszystkie roszczenia z tytułu trwających relacji biznesowych nie zostaną w pełni opłacone. Możesz odsprzedawać zastrzeżone towary w zwykłym toku działalności; Wszelkie roszczenia wynikające z tej odsprzedaży przypisujesz do nas z góry w wysokości faktury, niezależnie od połączenia lub zmieszania zastrzeżonych towarów z nową pozycją, i akceptujemy to przeniesienie. Pozostajesz upoważniony do dochodzenia roszczeń, ale możemy również dochodzić roszczeń sami, jeśli nie wypełnisz swoich zobowiązań płatniczych.

7. Uszkodzenie podczas transportu

Jeśli towary zostaną dostarczone z widocznymi uszkodzeniami w transporcie, prosimy o jak najszybsze zgłoszenie takich błędów dostawcy i natychmiast skontaktować się z nami. Niezłożenie skargi lub skontaktowanie się z nami nie będzie miało wpływu na roszczenia prawne i ich egzekwowanie, w szczególności na prawa gwarancyjne. Pomagają nam jednak dochodzić własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczenia transportowego.

8. Gwarancje i gwarancje 

O ile poniżej wyraźnie nie uzgodniono inaczej, obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady. Dla konsumentów termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad używanych przedmiotów wynosi jeden rok od dostawy towaru.

Dla przedsiębiorców termin przedawnienia roszczeń z tytułu wad wynosi jeden rok od przeniesienia ryzyka; Ustawowe terminy przedawnienia prawa do regresu zgodnie z § 478 BGB pozostają nienaruszone.

W stosunku do przedsiębiorców jedynie nasze własne informacje i opisy produktów producenta, które zostały zawarte w umowie, liczą się jako porozumienie dotyczące jakości towarów; Nie ponosimy odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta ani inne oświadczenia reklamowe.

Jeśli dostarczony przedmiot jest wadliwy, początkowo zapewniamy naszym przedsiębiorcom wybór rozwiązania wady (usunięcie) lub dostarczenia przedmiotu wolnego od wad (dostawa zastępcza).

Powyższe ograniczenia i skrócone terminy nie dotyczą roszczeń z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców

  • w przypadku obrażeń ciała, życia lub zdrowia
  • w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków i złej woli
  • w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których zgodność kontrahent może regularnie polegać (zobowiązania kardynalne)
  • jako część obietnicy gwarancyjnej, jeśli zostanie uzgodniona
  • ile zakres ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.

Informacje na temat wszelkich dodatkowych gwarancji, które mogą mieć zastosowanie, i ich dokładnych warunków można znaleźć w produkcie i na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

9. Odpowiedzialność 

Zawsze ponosimy odpowiedzialność za roszczenia z tytułu szkód spowodowanych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców

  • w przypadku obrażeń ciała, życia lub zdrowia,
  • w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków,
  • w przypadku przyrzeczenia gwarancji, jeśli zostało to uzgodnione, lub
  • ile zakres ustawy o odpowiedzialności za produkt jest otwarty.

W przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wypełnienie umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na których przestrzeganie partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne) z powodu lekkiego zaniedbania ze strony nas, naszych przedstawicieli prawnych lub zastępców, kwota odpowiedzialności będzie taka, jaka była przewidywalna w momencie zawarcia umowy Ograniczone szkody, których wystąpienia zwykle można się spodziewać. Ponadto roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.

11. Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie jesteśmy ani zobowiązani, ani chętni do udziału w postępowaniu rozstrzygającym spory przed organem arbitrażowym konsumentów.

12. Postanowienia końcowe

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wówczas prawo niemieckie ma zastosowanie do wyłączenia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. 

Jeśli jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu niemieckiego kodeksu handlowego, osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających ze stosunków umownych między nami a tobą jest nasze miejsce prowadzenia działalności.

do_gory