wczytywanie

Studia

Elektrosmog – stan badań naukowych

Jesteśmy przekonani, że elektrosmog jest szkodliwy zarówno dla organizmu człowieka, jak i dla zwierząt i roślin. Z tego powodu opracowaliśmy urządzenia VIVOBASE FAMILY. Stan badań naukowych na temat elektrosmogu jest niepewny, podobnie jak ich ocena naukowa. Internetowa platforma informacyjna EMF-Portal Nadreńsko-Westfalskiej Wyższej Szkoły Technicznej w Akwizgranie zestawia i publikuje wyniki badań naukowych dotyczących działania pól elektromagnetycznych w języku angielskim i niemieckim. Zalecamy Państwu regularne zapoznawanie się z wynikami badań dotyczących elektrosmogu i związanych z nim zagrożeń oraz możliwych działań ochronnych./p>

Badania potwierdzające szkodliwość elektrosmogu

Badania kwestionujące szkodliwość elektrosmogu


Badania dotyczące produktów vivobase

Poniżej znajdą Państwo badania naukowe VIVOBASE GmbH we współpracy z akredytowanym Instytutem BION potwierdzające sposób działania i skuteczność urządzeń VIVOBASE. Instytut BION posiada certyfikat oficjalnego podmiotu badawczego zgodnie z SIRICS (Slovenian Current Research Information System) i został zarejestrowany pod numerem 53760410000.

Badania przeprowadzone przy współpracy z Instytutem BION | VIVOBASE HOME

Badania przeprowadzone przy współpracy z Instytutem BION | VIVOBASE MOBILE


Badania potwierdzające szkodliwość elektrosmogu


Report of Partial findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley ® rats

Autorzy: Wyde ME; Cesta MF; Blystone CR; Bucher JR; Elmore SA; Foster PM,
Hooth MJ, Kissling GE, Malarkey DE, Sills RC, Stout MD, Walker, NJ, Witt KL, Wolfe MS
Wykonawcy: National Toxicology Program (NTP) w ramach National Institutes of Health Rządu Stanów Zjednoczonych (dofinansowanie w wysokości 25 mln USD)
Źródło: http://biorxiv.org/content/early/2016/06/23/055699
http://biorxiv.org/content/early/2016/06/23/055699 Data: 23.06.2016
Informacje: n=1260 zwierząt (szczurów). Szczury były poddawane działaniu promieniowania o częstotliwości do 900 MHz (dolny standard komórkowy) przez okres do 106 tygodni.

Wyniki: Jak wskazuje wynik badania, promieniowanie telefonów komórkowych może prowadzić do powstawania nowotworów. U niektórych szczurów stwierdzono dwa rodzaje raka (nerwiak osłonkowy, glejak) oraz przedrakowe zmiany komórkowe (przerost komórek glejowych) (46 nowotworów serca i mózgu u 540 napromieniowanych samców; samice = brak nowotworów). Wyniki te potwierdzają oceny IARC (International Agency for Research on Cancer), zgodnie z którymi promieniowanie telefonów komórkowych może być rakotwórcze.


Rozwój nowotworu spowodowany przez pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w połączeniu z substancjami rakotwórczymi

Autorzy: Klose, M; w oparciu o badania Tillmann i Lerchl et al (2010)
Wykonawca: Federalny Urząd Ochrony przed Promieniowaniem (BfS)
Źródło: https://doris.bfs.de/jspui/handle/urn:nbn:de:0221-2015031812720
Data: Marzec 2015
Informacje: W doświadczeniu na zwierzętach badano, czy pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości standardu sieci telefonii komórkowej UMTS (1,97 GHz) mogą sprzyjać rozwojowi i wzrostowi nowotworów bez bezpośredniego powodowania nowotworów. Badanie pilotażowe Tillmanna et al. (2010) informowało o sprzyjających rozwojowi nowotworu skutkach pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości. Należy dokładnie sprawdzić te informacje.

Wyniki: Wyniki tego badania pilotażowego można zasadniczo potwierdzić i rozszerzyć. W obu badaniach wzrosła liczba nowotworów (karcynomy i gruczolaki) wątroby i płuca w grupach kombinowanych wskutek promieniowania telefonu komórkowego.


Badania kwestionujące szkodliwość elektrosmogu

Badania Interphone  

Autorzy: Dr Cradis, E; dr Schüz, J; dr Armstrong, B; dr Siemiatycki, J; dr Krewski, D; i in.
Wykonawca: International Agency for Research on Caner (IARC)
Źródło: http://www.bfs.de/DE/themen/emf/mobilfunk/berichte/interphone/interphone.html?nn=6053902
Data: 2010-2011
Informacje: n= >5000 uczestników badania; badanie przeprowadzono łącznie w 13 krajach, badanie było finansowane ze środków publicznych oraz w ok. 30 procentach przez przemysł telefonii komórkowej; badanie było skoncentrowane na wpływie promieniowania telefonów komórkowych na nowotwory mózgu.

Wyniki: Brak podwyższonego ryzyka spowodowanego zwykłym korzystaniem z telefonów komórkowych na powstawanie nowotworów mózgu. Telefony komórkowe doprowadziły nawet do obniżenia ryzyka! Zwiększona częstotliwość korzystania z telefonów komórkowych przyniosła niejasne wyniki: zaobserwowano podwyższoną liczbę glejaków (nowotworów mózgu) powiązaną z częstszym korzystaniem z telefonów komórkowych; w ramach badania nie znaleziono jednak wyjaśnienia biologiczno-medycznego tego wpływu. Ocena BfS: Niezbędne są dalsze badania, przede wszystkim w zakresie korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci!


Wpływ pól elektromagnetycznych generowanych przez telefonię komórkową na męską płodność

Autorzy: Pophof, B.
Wykonawca: BfS
Źródło: http://doris.bfs.de/jspui/handle/urn:nbn:de:0221-2014031911368
Data: 19.03.2014

Wyniki: Wpływ pól magnetycznych generowanych przez telefony komórkowe na męską płodność był przedmiotem licznych badań krajowych i międzynarodowych. Wszystkie badania na ludziach wykazują redukcję płodności u osób, które często korzystają z telefonów komórkowych. Jest ona jednak najprawdopodobniej spowodowana stylem życia tej grupy osób, a nie polami elektromagnetycznymi.

Badania laboratoryjne wykazują przede wszystkim efekty termiczne przekraczające wartości dopuszczalne, co może być związane z wysoką wrażliwością plemników na temperaturę. Tego rodzaju wysokie obciążenia nie towarzyszą codziennemu użytkowaniu komórek. Nawet jeśli telefon jest noszony w kieszeni spodni, narażenie jąder na pola elektromagnetyczne leży daleko poniżej wartości granicznych, a efekt termiczny może zostać wykluczony.

Badania na zwierzętach przynoszą, w zależności od ich jakości, częściowo sprzeczne wyniki. Badania zgodne z wymaganiami jakościowymi dobrych praktyk naukowych nie potwierdzają żadnych istotnych zdrowotnie wpływów pól elektromagnetycznych na płodność. Ponieważ wiele z opisanych obserwacji nie zostało ostatecznie wyjaśnione, WHO w Research Agenda 2010 zaleca dalsze badania w tej dziedzinie.


Badania przeprowadzone przy współpracy z Instytutem BION | VIVOBASE HOME

Badania przeprowadzone przy współpracy z Instytutem BION dowiodły, że stosowanie urządzeń VIVOBASE FAMILY może znacznie poprawić parametry takie jak temperatura ciała, opór skóry, aktywność mięśniową i częstość oddechową pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Ma to m. in. pozytywny wpływ na przemianę materii, równowagę wewnętrzną oraz zdolność pochłaniania tlenu przez organizm. Mniejszy wpływ urządzenia wywierają na takie parametry ciała jak puls i głębokość oddechu.

Zgodnie z uznanymi standardami naukowymi badania były skonstruowane następująco: Badanie prospektywne (kryteria określania sposobu działania zostały ustalone przed rozpoczęciem badania), bez placebo (żaden z uczestników badania podczas trwania badania nie wiedział, czy urządzenia VIVOBASE są włączone czy wyłączone), w oparciu o podwójną ślepą próbę (ani uczestnicy badania, ani asystenci nie wiedzieli podczas trwania badania, czy urządzenia VIVOBASE są włączone czy wyłączone) oraz zasadę losową (rozkład istotnych kryteriów, takich jak wiek, płeć, czas badania itp. był w obu grupach testowych – z włączonymi i wyłączonymi urządzeniami VIVOBASE – mniej więcej równomierny).


Raport z testu 1 – wpływ energii urządzenia vivobase home na organizm człowieka

Badanie: Test report for energy influence on human organism for the product VBH
Data: Od 02.11.2016 r. do 11.11.2016 r.
Uczestnicy badania: w wieku od 25 do 55 lat (kobiety i mężczyźni)
Cel: Określenie działania urządzenia VIVOBASE HOME na fizjologiczne parametry ciała człowieka, np. opór skóry, puls, aktywność mięśniową, częstość oddechów, temperaturę ciała).

Konstrukcja badania: Uczestnicy badania znajdowali się w osobnym pomieszczeniu, w którym umieszczono również urządzenie do pomiaru parametrów fizjologicznych oraz komputer. W celu eliminacji wpływów zewnętrznych uczestnicy badania znajdowali się w pomieszczeniu sam na sam. Parametry fizjologiczne uczestników badania były mierzone bez przerwy przez 30 minut. W sąsiednim pomieszczeniu znajdowało się urządzenie VIVOBASE HOME, które było włączane i wyłączane przez osobę trzecią – w odległości ok. 5 metrów od uczestników badania.

Wyniki: Najbardziej znaczący wpływ VIVOBASE HOME został stwierdzony na opór skóry, częstość oddechów i temperaturę ciała. „Idealny” opór skóry został osiągnięty szybciej, gdy urządzenie VIVOBASE HOME było włączone. Oznacza to, że uczestnicy badania byli bardziej „zrelaksowani” i rozluźnieni. Ponadto włączenie VIVOBASE HOME poprawiło temperaturę ciała. W połączeniu z lepszym oporem skóry świadczy to o lepszej przemianie materii uczestników badania. Oprócz tego dowiedziono poprawy częstości oddechów uczestników badania w czasie, w którym urządzenie VIVOBASE HOME było włączone.


Raport z testu 2 – działanie ochronne vivobase home na skutki promieniowania routerów wlan

Badanie: Test report for protective influence on human organism against Wireless Router Radiation for the product VBH
Data: Od 24.10.2016 r. do 04.11.2016 r.
Uczestnicy badania: w wieku od 25 do 70 lat (kobiety i mężczyźni)
Cel: Określenie wpływu VIVOBASE HOME na promieniowanie elektromagnetyczne (WLAN) na podstawie zmiany fizjologicznych parametrów ciała, np. oporu skóry, pulsu, aktywności mięśniowej, częstości oddechów, temperatury ciała.

Konstrukcja badania: Łącznie przeprowadzono 4 kombinacje badania (Wi-Fi włączone i VBH włączone; Wi-Fi włączone i VBH wyłączone; Wi-Fi wyłączone i VBH włączone; Wi-Fi wyłączone i VBH wyłączone). Badania w tych czterech kombinacjach zostały przeprowadzone w czterech różnych dniach. Uczestnicy badania znajdowali się w osobnym pomieszczeniu, w którym umieszczono również urządzenie do pomiaru parametrów fizjologicznych oraz komputer. W celu eliminacji wpływów zewnętrznych uczestnicy badania znajdowali się w pomieszczeniu sam na sam. Parametry fizjologiczne uczestników badania były mierzone bez przerwy przez 30 minut. W sąsiednim pomieszczeniu – w odległości ok. 5 metrów od uczestników badania – znajdowało się urządzenie VIVOBASE HOME, które było włączane i wyłączane przez osobę trzecią. Router WLAN został ukryty w odległości 1 metra od uczestników badania.

Wyniki: Najbardziej znaczący wpływ ochronny VIVOBASE HOME został odnotowany w odniesieniu do parametrów fizjologicznych. W odniesieniu do oporu skóry przy włączonym VIVOBASE HOME zaobserwowano „spokojniejszy stan ciała”. W odniesieniu do częstości oddechów skóry przy włączonym VIVOBASE HOME zmierzono „mniejszy poziom stresu, wzgl. napięcia”. W odniesieniu do przebiegu oddechu przy włączonym VIVOBASE HOME zmierzono, że uczestnicy badania oddychali większą powierzchnią płuc, zwiększając tym samym zdolność pochłaniania tlenu przez organizm. W odniesieniu do temperatury ciała włączone VIVOBASE HOME zapewnia „lepszą przemianę materii”. Takie parametry jak puls i głębokość oddechu ulegały zmianie dopiero po kilku minutach. Reasumując, wszystkie parametry ulegały poprawie średnio o 62,5%, gdy tylko urządzenie VIVOBASE HOME zostało włączone.


Raport z testu 3 – działanie ochronne vivobase home na skutki promieniowania dect

Badanie: Test report for protective influence on human organism against DECT Radiation for the product VBH
Data: Od 02.11.2016 r. do 11.11.2016 r.
Data: Od 02.11.2016 r. do 11.11.2016 r.
Cel: Określenie wpływu VHB na promieniowanie elektromagnetyczne na podstawie zmiany fizjologicznych parametrów ciała, np. oporu skóry, pulsu, aktywności mięśniowej, częstości oddechów, temperatury ciała.

Konstrukcja badania: Ogółem przeprowadzono dwa badania w różnych kombinacjach (DECT włączone i VBH włączone; DECT włączone i VBH wyłączone). Badania w tych dwóch kombinacjach zostały przeprowadzone w dwóch różnych dniach. Uczestnicy badania znajdowali się w osobnym pomieszczeniu, w którym umieszczono również urządzenie do pomiaru parametrów fizjologicznych oraz komputer. W celu eliminacji wpływów zewnętrznych uczestnicy badania znajdowali się w pomieszczeniu sam na sam. Parametry fizjologiczne uczestników badania były mierzone bez przerwy przez 30 minut. W sąsiednim pomieszczeniu znajdowało się urządzenie VIVOBASE HOME, które było włączane i wyłączane przez osobę trzecią – w odległości ok. 5 metrów od uczestników badania.

Oba badania zostały podzielone na trzy etapy:

1. Przygotowanie: Przygotowanie badania i pomiar parametrów ciała przed testem (łącznie 2 minuty).
Rozmowa telefoniczna: Uczestnicy badania rozmawiali przez 5 minut przez przyłożony do ucha telefon DECT.
3. Siedzenie: Telefon DECT został umiejscowiony w odległości 5-10 cm od głowy uczestników badania. Uczestnicy nie prowadzili w tym czasie (18 minut) rozmowy telefonicznej. Telefon znajdował się w trybie czuwania (stand-by).

Wyniki: Najbardziej znaczący wpływ ochronny VIVOBASE HOME został odnotowany w odniesieniu do pozytywnej zmiany takiego parametru fizjologicznego, jakim jest aktywność mięśniowa. Po włączeniu VIVOBASE HOME Instytut BION stwierdził, że uczestnicy badania mieli więcej energii i siły, a w odniesieniu do temperatury ciała - że ich przemiana materii przebiegała sprawniej. Puls uległ zmianie dopiero po kilku minutach. Reasumując, wszystkie parametry ulegały poprawie średnio o 31,3%, gdy tylko urządzenie VIVOBASE HOME zostało włączone.

Do góry ↑


Raport z testu 4 – wpływ vivobase home na strukturę cząsteczek wody

Badanie: Test report of subtile influence on dynamic water structure for the product VBH

Cel: Ustalenie fizyczno-chemicznego sposobu działania urządzenia VIVOBASE HOME chroniącego przed promieniowaniem elektromagnetycznym za pomocą badania BionEvapo®: Badanie BionEvapo®: Standardowe badanie naukowe służące do ustalania zmian struktury wody pod wpływem czynników zewnętrznych. W tym celu krople wody poddawane są różnym wpływom zewnętrznym i badane pod mikroskopem. Po wyparowaniu wody analizowane są pozostałe składniki mineralne.

Konstrukcja badania: Badane były cząsteczki wody poddane działaniu promieniowania telefonu komórkowego (włączonego i wyłączonego) przy włączonym i wyłączonym urządzeniu VIVOBASE HOME. W tym celu dwa kubki zostały napełnione wodą. Z każdego kubka pobrano 14-16 kropel wody i zbadano je pod mikroskopem (test Evapo T0). Następnie jeden kubek pozostawiono w laboratorium, a drugi kubek umieszczono w oddzielnym pomieszczeniu, w którym znajdowało się (włączone) urządzenie VIVOBASE HOME oraz telefon komórkowy. Podczas doświadczenia telefon komórkowy był włączany i wyłączany, został również podłączony do routera WLAN. Następnie kubek wody z powrotem przyniesiono do laboratorium, gdzie przeprowadzono ponowną analizę kropel wody (test Evapo T1). Ten test został przeprowadzony dwukrotnie w dwa różne dni.

Wynik: Zgodnie z metodą BionEvapo® dowiedziono, że urządzenie VIVOBASE HOME wywiera znaczny wpływ na cząsteczki wody. Zastosowanie VIVOBASE HOME pozwoliło praktycznie zniwelować negatywny wpływ telefonu komórkowego.


Badanie przy współpracy z Instytutem BION | VIVOBASE MOBILE

Badania przeprowadzone przy współpracy z Instytutem BION dowiodły, że stosowanie urządzeń VIVOBASE FAMILY może znacznie poprawić takie parametry jak temperatura ciała, opór skóry, aktywność mięśniowa i częstość oddechowa pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Ma to m. in. pozytywny wpływ na przemianę materii, równowagę wewnętrzną oraz zdolność pochłaniania tlenu przez organizm. Mniejszy wpływ urządzenie wywiera na takie parametry ciała jak puls i głębokość oddechu.

Zgodnie z uznanymi standardami naukowymi badania były skonstruowane następująco: Badanie prospektywne (kryteria określania sposobu działania zostały ustalone przed rozpoczęciem badania), bez placebo (żaden z uczestników badania podczas trwania badania nie wiedział, czy urządzenia VIVOBASE są włączone czy wyłączone), w oparciu o podwójną ślepą próbę (ani uczestnicy badania, ani asystenci nie wiedzieli podczas trwania badania, czy urządzenia VIVOBASE są włączone czy wyłączone) oraz zasadę losową (rozkład istotnych kryteriów, takich jak wiek, płeć, czas badania itp. był w obu grupach testowych – z włączonymi i wyłączonymi urządzeniami VIVOBASE – mniej więcej równomierny).


Raport z testu 1 – działanie ochronne vivobase mobile w odniesieniu do promieniowania telefonów komórkowych

Badanie: Test Report for protective influence on human organism against cell phone radiation for the product VIVOBASE MOBILE
Data: Od 18.10.2016 r. do 21.10.2016 r.
Uczestnicy badania: w wieku od 25 do 75 lat (kobiety i mężczyźni)
Cel: Określenie wpływu VIVOBASE MOBILE na promieniowanie elektromagnetyczne (telefon komórkowy) na podstawie zmiany fizjologicznych parametrów ciała, np. oporu skóry, pulsu, aktywności mięśniowej, częstości oddechów, temperatury ciała.

Konstrukcja badania: Ogółem przeprowadzono dwa doświadczenia w różnych kombinacjach (telefon komórkowy włączony, VBM włączone; telefon komórkowy włączony, VBM wyłączone). Badania w tych dwóch kombinacjach zostały przeprowadzone w dwóch różnych dniach. Uczestnicy badania znajdowali się w osobnym pomieszczeniu, w którym umieszczono również urządzenie do pomiaru parametrów fizjologicznych oraz komputer. W celu eliminacji wpływów zewnętrznych uczestnicy badania znajdowali się w pomieszczeniu sam na sam. Parametry fizjologiczne uczestników badania były mierzone bez przerwy przez 30 minut. VIVOBASE MOBILE zostało umieszczone w kieszeni spodni uczestników badania. Uczestnicy badania nie wiedzieli jednak w żadnym momencie, czy urządzenie VIVOBASE MOBILE jest włączone czy wyłączone.

Oba badania zostały podzielone na trzy etapy:

1. Przygotowanie: Konstrukcja badania i pomiar parametrów ciała przed testem (łącznie 2 minuty).
2. Rozmowa telefoniczna: Uczestnicy badania rozmawiali przez 5 minut przez przyłożony do ucha telefon DECT.
3. Siedzenie: Telefon DECT został umiejscowiony w odległości 5-10 cm od głowy uczestników badania. Uczestnicy nie prowadzili w tym czasie (18 minut) rozmowy telefonicznej. Telefon znajdował się w trybie czuwania (stand-by).

Wyniki: Najbardziej znaczący wpływ ochronny VIVOBASE MOBILE został odnotowany w odniesieniu do pozytywnej zmiany takiego parametru fizjologicznego, jakim jest aktywność mięśniowa. Po włączeniu VIVOBASE MOBILE Instytut BION stwierdził, że uczestnicy badania mieli więcej energii i siły, a w odniesieniu do temperatury ciała - że ich przemiana materii przebiegała sprawniej. Puls uległ zmianie dopiero po kilku minutach. Reasumując, wszystkie parametry ulegały poprawie średnio o 31,3%, gdy tylko urządzenie VIVOBASE MOBILE zostało włączone.

do_gory